Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Положення про спеціальну економічну зону "Рені"

ЗАТВЕРДЖЕНО
ухвалою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2000 р. № 1344

Положення
про спеціальну економічну зону "Рені"

1. Це Положення визначає систему управління і організаційні основи функціонування спеціальної економічної зони "Рені" (далі - СЕЗ), а також порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, які реалізуються на її території.
2. СЕЗ включає частину території м. Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки, наданої в користування Ренійському морському торговому порту і визначеного згідно з картою, оригінал якої зберігається в Ренійській міській раді. На території СЕЗ діє митний, податковий і інші режими економічної діяльності, встановлені Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".
3. Органами управління СЕЗ є:
Одеська облдержадміністрація (далі - облдержадміністрація);
Ренійськая райдержадміністрація (далі - райдержадміністрація);
Ренійська міська рада і її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ (далі - орган господарського розвитку).
4. Органи управління СЕЗ здійснюють свої повноваження на її території відповідно актам законодавства і цього Положення.
5. До сфери повноважень облдержадміністрації також відноситься:
визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ;
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ;
внесення пропозицій про зміну в статусі СЕЗ в порядку, встановленому законодавством;
здійснення інших повноважень, передбачених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".
6. До сфери повноважень райдержадміністрації також відноситься:
реєстрація суб'єктів СЕЗ, які реалізують на її території інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради;
освіта, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку за уявленням виконавчого комітету Ренійської міської ради;
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
регулювання залучення до роботи в СЕЗ іноземних працівників;
здійснення інших повноважень, передбачених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".
7. До сфери повноважень Ренійської міської ради і її виконавчого комітету також відноситься:
затвердження стратегічних і поточних програм розвитку СЕЗ;
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ;
висновок з органом господарського розвитку генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок і природних ресурсів місцевого значення, розташованих на території СЕЗ;
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, які реалізуються на території СЕЗ;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Ренійською міською радою;
здійснення інших повноважень, передбачених Законом України "Про спеціальну економічну зону Рені".
8. Орган господарського розвитку є юридичною особою, яка утворена райдержадміністрацією відповідно законодавству.
9. До компетенції органу господарського розвитку відноситься:
організація устаткування території СЕЗ;
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури і розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
висновок договорів на виконання підрядних робіт щодо устаткування території СЕЗ, будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
висновок в установленому порядку договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
висновок з суб'єктами СЕЗ у межах повноважень, наданих Ренійською міською радою, договорів оренди земельних ділянок і використовування природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ, які реалізують на території СЕЗ інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради;
підготовка Ренійській міській раді пропозицій щодо ставок орендної платні, розмірів платні за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядока, економічної і екологічної безпеки на території СЕЗ;
складання і надання статистичної звітності про функціонування СЕЗ відповідно актам законодавства;
виконання інших функцій і повноважень, визначених в положенні про орган господарського розвитку або його статут і переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ.
10. Розгляд і затвердження інвестиційних проектів, які реалізуються на території СЕЗ, здійснюється виконавчим комітетом.

11. Суб'єкт підприємницької діяльності (інвестор), який має намір реалізувати інвестиційний проект, або уповноважене їм в установленому порядку особа (далі - заявник) подає у виконавчий комітет:
заява про розгляд інвестиційного проекту форми, встановленої виконавчим комітетом;
інвестиційний проект, який виконаний відповідно вимогам, затверджених Ренійською міською радою, підписаний заявником, прошитий, пронумерований і злагоджений з Ренійськім морським торговим портом (в двох екземплярах);
нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і копії засновницьких документів юридичної особи;
у випадку, якщо заявником є іноземна юридична особа - документи, які підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження (виписування з торгового, банківського або судового реєстру і тому подібне). Ці документи повинні бути завірені відповідно законодавству країни, що їх видала, перекладені на українську мову і легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні і легалізовані в МЗС;
висновки щодо інвестиційного проекту органів, які здійснюють контроль за дотриманням безпеки виробництва і праці, протипожежної і екологічної безпеки, інших органів і організацій відповідно їх компетенції і по переліку, встановленим виконавським комітетом;
довідку, видану органом державної податкової служби по місцезнаходженню заявника, про стан розрахунків по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) -для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. У разі потреби виконавчий комітет може вимагати від заявника інші документи, які підтверджують його спроможність реалізувати інвестиційний проект.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що знаходиться в представлених ним документах.
12. Після перевірки комплектності документів, вказаних в пункті 11 цього Положення, виконавчий комітет реєструє їх в спеціальному журналі за порядковим номером і видає заявнику письмове підтвердження щодо отримання таких документів. Форма ведення цього журналу встановлюється виконавчим комітетом. Виконавчий комітет в триденний термін з дня реєстрації документів присилає копію заяви про розгляд інвестиційного проекту облдержадміністрації, Мінекономіки, Мінтрансу і Державній податковій адміністрації в одеській області, які мають право вимагати від нього копії цих документів і організовувати проведення експертизи окремих інвестиційних проектів у межах своєї компетенції з урахуванням загальнодержавних інтересів для запобігання негативних наслідків їх реалізації, зокрема щодо виконання державних і регіональних програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку, зменшенню надходжень до бюджетів, також з метою визначення джерел покриття можливих витрат. Відповідні висновки облдержадміністрації, Мінекономіки, Мінтрансу і Державної податкової адміністрації в одеській області щодо інвестиційного проекту присилаються в місячний термін виконавчому комітету.
13. Виконавчий комітет розглядає зареєстровані документи заявника разом з експертними висновками про твердження або відмову в затвердженні цього проекту в строк, не перевищуючий 45 днів з дати надання документів заявником.
14. У разі затвердження інвестиційного проекту заявнику видається витяг з відповідного рішення виконавчого комітету разом з екземпляром інвестиційного проекту, на титульному листі якого проставляються дата і номер цього рішення, скріплені підписом уповноваженої особи і друком виконавчого комітету.
15. Виконавчий комітет відповідає відмовою заявнику в затвердженні інвестиційного проекту:
за наявності негативних висновків щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту;
у разі виявлення недостовірних відомостей в представлених заявником документах;
за наявності у заявника заборгованості по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів). Рішення про відмову в затвердженні інвестиційного проекту виконавчий комітет присилає заявнику в дводенний термін після його ухвалення з обгрунтовуванням причин відмови.
16. Заявник, якому відмовлено в затвердженні інвестиційного проекту, має право після усунення недоліків і доробки інвестиційного проекту повторно надати його на розгляд виконавчого комітету в установленому порядку.
17. Внесення заявником змін в затверджений інвестиційний проект проводиться в порядку, встановленому для його затвердження.
18. Статус суб'єкта СЕЗ надається суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам, розташованим на території СЕЗ і зареєстрованим в установленому порядку як суб'єкти СЕЗ.
19. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності як суб'єкта СЕЗ проводиться райдержадміністрацією в установленому порядку при умові:
висновки з виконавським комітетом договору (контракту) щодо умов реалізації на території СЕЗ затвердженого у встановленому цим Положенням порядку інвестиційного проекту вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тис. доларів США. Вказаний договір (контракт) складається відповідно Типовому договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні затвердженого ухвалою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. №1199;
внесення у встановленому порядку платні за реєстрацію.
20. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта СЕЗ видається райдержадміністрацією по встановленій формі і є підставою для надання пільг, передбачених актами законодавства для суб'єктів цієї СЕЗ.
21. Скасування реєстрації суб'єкта СЕЗ проводиться райдержадміністрацією:
за ініціативою суб'єкта СЕЗ згідно заяві;
у разі скасування державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку;
у разі закінчення терміну дії договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту або дострокового розірвання вказаного договору (контракту) в установленому порядку.
Скасування реєстрації суб'єкта СЕЗ не є підставою для скасування державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності.
22. Райдержадміністрація в одноденний термін після реєстрації суб'єкта СЕЗ і/або його скасування інформує про це органи державної податкової служби, митної служби, виконавчий комітет і облдержадміністрацію.
23. Виконавчий комітет до першого числа місяця, що наступає за звітним кварталом, пред'являє облдержадміністрації інформацію про функціонування СЕЗ.
24. Облдержадміністрація пред'являє:
до п'ятого числа місяця, що наступає за звітним, Мінекономіки, Мінтрансу інформацію про реєстрацію суб'єктів СЕЗ або про їх скасування;
до п'ятого числа місяця, що наступає за звітним кварталом, Мінекономіки інформацію про стан реалізації суб'єктами CЕЗ інвестиційних проектів.
25. Територія СЕЗ обгороджується по периметру і облаштовується відповідно вимогам Гостамслужби. Організація робіт по устаткуванню митної інфраструктури і огорожі території СЕЗ і їх фінансування здійснюється органом господарського розвитку. Спеціальний митний режим на території СЕЗ вводиться з дня затвердження Гостамслужбой акту прийому - передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
26. Перетин державного кордону України іноземцями і особами без громадянства, які слідують на територію СЕЗ, здійснюється у встановленому законодавством порядку.
27. Суперечки, стороною яких є органи управління СЕЗ, розглядаються відповідно законодавству України
.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
Інвестиційний проект ДП "Рені-мерідіан" "Переробка сої", який передбачає будівництво заводу по переробці соєвих бобів. Добовий об'єм переробки - 1000 тонн сої на добу. Завод проводитиме близько 268 тис. тонн соєвого шроту, 17 тис. тонн соєвого лушпиння і 63 тис. тонн рафінованого соєвого масла в рік. Технологія переробки є абсолютно новою для України... >>
.: МСЕЗ :.  
Враховуючи перспективу розвитку міжнародної СЕЗ "Рені-Джурджулешти-Галац" іноземні інвестори розглядають і аналізують можливість реалізації в м. Рені наступних інвестиційних проектів... >>
.: Соціополіс :.  
В першу чергу необхідно вирішити питання про виділення території Ренійського регіону (Рені-Долінське-Лиманське) в соціополіс (див. карту) розпорядженням Президента, дати доручення Кабінету Міністрів України про розробку Положення про Ренійський соціиополіс... >>

© 2002 Володимир Губар