Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Наказ «Про затвердження Порядку числення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаної від реалізації інвестиційного проекту»

Наказ України
від 29 травня 2000 р. № 266

Зареєстрований Мінюстом України 06.06.2000 р. під N 336/4557

Про затвердження Порядку числення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаної від реалізації інвестиційного проекту

(Витяг)

У виконання пункту 5 статті 9 Закону України від 23.03.2000 р. № 1605-111 «Про спеціальну економічну зону "Рені" наказую:

1. Затвердити Порядок числення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаної від реалізації інвестиційного проекту (далі — Порядок) (додається).

Голова Н. Я. АЗАРОВ
Затверджений наказом ГПА України
від 29.05.2000 р. № 266
Зареєстрований Мінюстом України
06.06.2000 р. під № 336/4557

Порядок

числення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаної від реалізації інвестиційного проекту

Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України від 23.03.2000 р. № 1605-111 «Про спеціальну економічну зону "Рені".

1. Даний Порядок визначає особливості числення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаної від реалізації інвестиційного проекту.

2. Дія справжнього Порядку розповсюджується на суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб, які розташовані на території спеціальної економічної зони "Рені" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисячам доларів США, на підставі договору (контракту) з виконавчим комітетом Ренійської міської ради із умов реалізації цього інвестиційного проекту і які зареєстровані Ренійською районною державною адміністрацією як суб'єкти спеціальної економічної зони "Рені" (далі — суб'єкти СЕЗ "Рені").

3. Спеціальний правовий режим економічної діяльності передбачає, що на термін функціонування спеціальної економічної зони "Рені" прибуток, одержаний суб'єктами СЕЗ "Рені" від реалізації вказаних в пункті 2 даного Порядку інвестиційних проектів, оподатковується по ставці 20 відсотків до об'єкту оподаткування.

Це положення не розповсюджується на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від освоєння інвестицій, які були здійснені за рахунок грошових коштів бюджетів всіх рівнів і грошових коштів Державної інноваційної фундації.

4. Пільги, вказані пунктом 3 даного Порядку, застосовуються з моменту отримання суб'єктами СЕЗ "Рені" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, а саме з того звітного (податкового) періоду, в якому був одержаний такий прибуток.

Приклад

За наслідками роботи II кварталу 2000 року за інвестиційним проектом маємо збитки, III кварталу — прибуток, IV кварталу — збитки. В цілому за наслідками 2000 року зазнали збитки. Враховуючи, що перший прибуток був одержаний в III кварталі 2000 року, з того часу (тобто з III кварталу 2000 року) починається відлік пільгового терміну незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності.

5. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Рені", нарахованого з метою оподаткування відповідно з пунктом 4 даного Порядку, не включається одержана згідно затвердженому виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційному проекту, який реалізується на території СЕЗ "Рені" сума інвестицій у вигляді:
грошових коштів;
матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т. п., вартість яких в конвертованій валюті підтверджена згідно законам (процедурам) країни інвестора або міжнародним торговим звичаям, а також експертній оцінці в Україні.

6. Прибуток суб'єкта СЕЗ "Рені", одержаний від реалізації інвестиційного проекту, визначається таким чином:

6.1. При продажу виробленої продукції (робіт, послуг) філіалу, відділення, іншого відособленого структурного підрозділу, цехи (ділянки) суб'єкта СЕЗ "Рені", на яких реалізується інвестиційний проект, прибуток визначається шляхом зменшення суми скоректованого валового доходу, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) з використанням інвестицій, на суму валових витрат суб'єкта СЕЗ "Рені" у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням цього виробництва, продажем продукції (виконанням робіт, наданням послуг) і охороною праці з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 5.3 — 5.8 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а також на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засобів відповідно до статті 8 цього Закону.

При цьому прибуток визначається на підставі розрахунку числення прибутку структурного підрозділу (філіалу, відділення, ділянки, цеху) суб'єкта СЕЗ "Рені", продукція якого виготовлена в результаті упровадження інвестиційного проекту (додаток 1);

цей розрахунок представляється органам державної податкової служби суб'єктами СЕЗ "Рені" по своєму місцезнаходженню в терміни, встановлені для уявлення декларації про прибуток такого суб'єкта.

6.2 Прибуток, визначений згідно підпункту 6.1 пункту 6 даного Порядку, оподатковується згідно пункту 4 даного Порядку і враховується при численні оподатковуваному податком прибутку в межах суми, рівній сумі прибутку, розрахованого як твір коефіцієнта (що дорівнює відношенню витрат на виробництво і амортизацію структурного підрозділу до суми валових витрат і амортизації підприємства в цілому), і сумі загального прибутку підприємства від реалізації інвестиційного проекту.

7. Якщо суб'єкт СЕЗ "Рені" займається декількома видами підприємницької діяльності, то пільга в оподаткуванні прибутку застосовується тільки до прибутку, одержаного від того виду діяльності, який передбачений інвестиційним проектом. По такому виду діяльності суб'єкт СЕЗ "Рені" повинен вести окремий податковий облік для визначення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту.

8. Прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим суб'єктом СЕЗ "Рені" на підставі даних податкового обліку.

Прибуток як результат реалізації інвестиційних проектів відображається у відповідних документах податкової звітності і дорівнює прибутку, визначеному згідно пункту 6 даного Порядку.

9. Якщо суб'єкт СЕЗ "Рені" до моменту отримання інвестицій мав негативне значення об'єкту оподаткування (збитки), розраховане згідно чинному законодавству, то пільга, вказана в пункті 3 справжнього Порядку, в оподаткуванні прибутку такого суб'єкта СЕЗ "Рені", обчисленого відповідно до пункту 6 даного Порядку, застосовується із звітного (податкового) кварталу, визначеного згідно пункту 4 даного Порядку.

10. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді одержан прибуток від реалізації інвестиційного проекту, а об'єкт оподаткування платника податків — суб'єкта СЕЗ "Рені" за цей же період має негативне значення (збиток), то пільга, вказана в пункті 3 справжнього Порядку, застосовується шляхом зменшення оподатковуваного податком прибутку платника, обчисленого наростаючим підсумком з початку року, на суму прибутку, розрахованого наростаючим підсумком з початку року згідно пункту 6 справжнього Порядку в межах прибутку, одержаного підприємством.

Перевищення суми прибутку від реалізації інвестиційного проекту над сумою об'єкту оподаткування за звітний (податковий) рік не враховується в зменшення оподатковуваного податком прибутку в наступних податкових періодах.

Приклад обліку суми пільгового прибутку приведений в додатку 2 до даного Порядку.

11. Відповідальність за правильність нарахування і своєчасність сплати податків несуть суб'єкти СЕЗ "Рені" відповідно до чинного законодавства.

12. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 2 і 5 даного Порядку, то суб'єкт СЕЗ "Рені", що одержав інвестицію, зобов'язаний в повному об'ємі сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Дія справжнього пункту не розповсюджується на суб'єкти СЕЗ "Рені", на яких з урахуванням відчуження частки інвестиції об'єм інвестицій залишається не менше 200 тисяч доларів США.

13. У разі реалізації суб'єктом СЕЗ "Рені" декількох інвестиційних проектів по кожному з таких проектів ведеться окремий податковий облік.

Такий суб'єкт СЕЗ "Рені" представляє до органу державної податкової служби по місцю своєї реєстрації як платник податків розрахунки по реалізації інвестиційних проектів в порядку і формі, визначеними пунктом 6 даного Порядку по кожному з таких проектів.

Начальник Головного управління прямих податків ГПА України А. П. ФУРМАН

Додаток 2

до Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаного від реалізації інвестиційного проекту

Приклад урахування пільгового прибутку того структурного підрозділу суб'єкта спеціальної економічної зони "Рені", на якому реалізується інвестиційний проект

Показники
I кв.
II кв. 6 міс.
III кв. 9міс.
IV кв. Рік I кв. II кв. 6 міс.
Прибуток, одержаний структурним підрозділом суб'єкта СЕЗ "Рені" від упровадження інвестиційного проекту, розрахований згідно з пунктом 6 Порядку

100

 

150

250

 

50

300

 

70

370

 

10

20

 

30
Загальний прибуток підприємства згідно з Декларацією про прибуток підприємства
  500

 

500

100

 

600

620

 

20

80

 

30

50
Сума пільгового прибутку, що враховується при обчисленні загального оподатковуваного прибутку суб'єкта СЕЗ "Рені"
-

150

 

250

50

 

300     10 - 30
.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
СЕЗ включає частину території м. Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки, наданої в користування Ренійському морському торговому порту і визначеного згідно з картою, оригінал якої зберігається в Ренійській міській раді. На території СЕЗ діє митний, податковий і інші режими економічної діяльності, встановлені Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені"... >>
.: МСЕЗ :.  
Через вдале географічне розташування м. Рені має давні контакти як з Румунією і Молдовою, так і з низкою країн дунайського басейну (Болгарія, Югославія, Угорщина), але особливу увагу передбачається уділяти розвитку взаємовигідних відносин саме з Республікою Румунія, зокрема з її прикордонним містом Галац... >>
.: Соціополіс :.  
Для прискорення рішення задач соціально-економічного розвитку міста Рені, що знаходиться в умовах економічної біди пропонується нова концепція, що припускає створення нових форм і моделей господарювання, а саме, розвиток спеціальної економічної зони в поєднанні з соціально-економічним експериментом по створенню соціополіса... >>

© 2002 Володимир Губар